• 22/2/2020
  • Admin
  • Mục: Hội Thảo, Kiến Thức Chuyên Môn

Hội nghị bệnh lý Thú y Châu Á Sự lưu hành bệnh FMD Type O Mya98 và CaThay P Gs Lê Văn Phan 2019

Hội nghị bệnh lý Thú y Châu Á Sự lưu hành bệnh FMD Type O Mya98 và CaThay P Gs Lê Văn Phan 2019

Nội dung cùng chủ đề